• Deelnamevoorwaarden

  De Hart van Holland Loop wordt georganiseerd door Laatste bus naar Kockengen (verder: LbnK) . Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilliger(s) e.d. geldt m/v/x.

  1. De deelnemers verklaren zich te houden aan deze deelnamevoorwaarden.
  2. Iedereen neemt deel voor eigen risico. LbnK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van LbnK.
  3. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
  4. De minimum leeftijd voor deelname aan de prestatieloop is voor de 5,5 km 12 jaar en de 10 km 14 jaar.
  5. Instructies van politie, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven looproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
  6. De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn tijdens de loop onverkort van kracht.
  7. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoermiddel de wedstrijd te lopen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van LbnK. Ook is het deelnemers niet toegestaan met een hond te lopen, ook niet als deze aangelijnd is.
  8. Deelname aan de Hart van Holland Loop staat alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan aan de loop deel te nemen per rolstoel, wheeler etc.
  9. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele loop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld. LbnK zal in dat geval beoordelen op welke manier en in welke mate de lopers het beste gecompenseerd kunnen worden.
  10. Achter de laatste loper rijdt een bezemfietser.
  11. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
  12. De Jeugdloop is bedoeld voor kinderen uit groep 3 t/m 5 (afstand 1,1 km) en kinderen uit groep 6 t/m 8 (afstand 2,2 km).
  13. De uitslagen van de wedstrijd worden bepaald door de volgorde van binnenkomst (brutotijd).
  14. De gegevens van de deelnemers zullen niet anders gebruikt worden dan voor informatieve mailings van LbnK ten behoeve van wedstrijddeelname.
  15. LbnK heeft fotografen gevraagd opnames te maken van de wedstrijd en de deelnemers. Iedereen kan in de weken na de loop in beginsel een of meerdere persoonlijke actiefoto’s zonder extra kosten downloaden van deze website. Indien een loper, om welke reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd wordt, aanvaarden de organisatie en de fotografen geen aansprakelijkheid of claims .
  16. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens de loop gemaakte foto’s en video’s.
  17. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van LbnK ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
  18. In gevallen waarin deze deelnamevoorwaarden niet voorzien, beslissen de LbnK of de wedstrijdleiding.